PROGRAM TROSKLIWA PIELĘGNACJA Troskliwa Pielęgnacja to jedyny
taki program dla położnych
rodzinnych i środowiskowych
w Polsce
PRZYSTĄP lub ZALOGUJ SIĘ
Strona główna
Polityka prywatności
Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych
Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak nazwisko, adres email czy adres pocztowy. Beiersdorf nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane przekazują nam swoje dane w konkretnym celu (np. w celu zaprenumerowania Newslettera internetowego, wzięcia udziału w badaniu, konkursie lub loterii, zamówienia próbek lub broszur czy też prośby udzielenie informacji) i wyrażają zgodę na ich wykorzystanie. Dane osobowe przechowujemy, wykorzystujemy lub przekazujemy wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej i wyłącznie w zakresie - pod względem treści i czasu - wymaganym w określonym przypadku, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub zareagowania na wyrażone obawy, spełnienia prośby lub zawiadomienia zainteresowanych osób o wynikach konkursu lub loterii. W tym zakresie konieczne może okazać się przekazanie danych osobowych innym spółkom w ramach grupy Beiersdorf lub usługodawcom zewnętrznym w celu ich dalszego przetwarzania. Usługodawcy mogą zostać zaangażowani przykładowo w proces wysyłki towarów, dystrybucji materiałów reklamowych lub obsługę konkursów. Beiersdorf wymaga, aby takie strony trzecie wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o nasze instrukcje oraz w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem dot. ochrony danych. We wszystkich pozostałych przypadkach przekazywania danych osobowych, na przykład w przypadku przekazywania danych z logowania z naszej strony internetowej na stronę lub serwis społecznościowy obsługiwany przez stronę trzecią, jak np. Facebook lub Twitter, wymagana jest wyraźna zgoda osoby zainteresowanej. Beiersdorf gwarantuje, że nie sprzeda ani nie udostępni danych osobowych żadnym stronom trzecim. Możemy jednak zostać zobowiązani do ujawnienia informacji na temat naszych użytkowników z mocy prawa lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych.
Wykorzystywanie danych osobowych dla celów reklamy i marketingu
W przypadku uzyskania wyraźnej zgody osoby zainteresowanej na wykorzystanie jej/jego danych osobowych dla celów reklamy lub marketingu, dane osobowe takiej osoby będą również przechowywane i wykorzystywane w sposób ciągły dla takich celów, np. w celu wysyłania Newsletterów, próbek produktów, zaproszeń do udziału w konkursach lub loteriach, drogą elektroniczną lub pocztową lub za pomocą innego kanału komunikacji, zaakceptowanego przez zainteresowaną osobę. Dane danej osoby możemy wykorzystać w celu stworzenia i utrzymywania profilu użytkownika, co pozwoli nam zaoferować reklamy i promocje dopasowane do indywidualnych potrzeb. Możemy również wykorzystywać przekazane nam dane w celu analizy i poprawy naszych usług internetowych oraz działań w zakresie reklamy, marketingu, badań rynkowych i sprzedaży.
Wycofanie zgody
Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych można wycofać w całości lub części w każdym momencie, ze skutkiem przyszłym. Dane osobowe zostaną usunięte w momencie otrzymania wycofania zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody prosimy wysłać do nas na adres info@troskliwapielegnacja.pl.
Prawo do informacji
Na życzenie, niezwłocznie informujemy zainteresowaną osobę o rodzaju danych osobowych, które (jeśli w ogóle) zostały zgromadzone w trakcie jej/jego wizyt na naszej stronie internetowej. Wszelkie zapytania w tej kwestii najlepiej kierować pod jeden ze wskazanych powyżej adresów.
Cookies
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystujemy "ciasteczka" (ang. "cookies"). Cookies to małe jednostki danych, które przeglądarka internetowa zachowuje na twardym dysku komputera użytkownika, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Stosujemy cookies, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej oraz aby umożliwić jej sprawniejszą nawigację. Przykładowo, cookies pomagają nam stwierdzić, czy dana strona naszej witryny została już obejrzana. Cookies mogą również powiedzieć nam, czy dana osoba odwiedziła już kiedyś naszą stronę internetową, czy też jest nowym użytkownikiem. Wykorzystywane przez nas cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani nie gromadzą w inny sposób żadnych osobistych informacji identyfikacyjnych. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania cookies, wymaga to skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób pozwalający na usunięcie wszystkich cookies z twardego dysku komputera, blokowanie wszystkich cookies lub też wysyłanie ostrzeżenia przed ich zapisaniem.
Dzieci
Nie zajmujemy się gromadzeniem danych osobowych dzieci. W przypadku stwierdzenia, że dane takie zostały nam przekazane bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, postaramy się niezwłocznie je usunąć. W odniesieniu do tej czynności jesteśmy związani stosownymi instrukcjami wydanymi przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Bezpieczeństwo danych
Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkownika przed utratą, modyfikacją, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.
Zmiany i aktualizacje
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji którejkolwiek części niniejszego oświadczenia o ochronie danych w wybranym przez nas momencie, bez konieczności zawiadamiania o tym użytkowników. Prosimy regularnie sprawdzać treść niniejszej informacji, aby dowiedzieć się o wszelkich zmianach lub aktualizacjach w zakresie niniejszego oświadczenia. Oświadczenie zawsze opatrzone jest stosowną datą wejścia w życie.
WARUNKI WYKORZYSTANIA
1. Dane osobowe
Odpowiedzi na pytania dotyczące prywatności danych zawiera nasza Polityka prawna.
2. Aktualizacje warunków korzystania
Nieustanne innowacje techniczne i prawne powodują konieczność okresowych zmian oraz/lub aktualizacji istniejących warunków korzystania. Prosimy o sprawdzenie daty opublikowania najnowszej wersji warunków przy każdorazowym korzystaniu z naszej strony internetowej.
3. Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej
Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, całość treści zawartej na naszej stronie internetowej, łącznie z między innymi tekstami, zdjęciami, grafiką oraz plikami audio i wideo, stanowi własność naszej firmy. (W tym zakresie prosimy o zwrócenie uwagi na oświadczenie dotyczące odsyłaczy tekstowych w punkcie 3). Wykorzystywanie treści objętych prawami autorskimi bez wyraźnej zgody możliwe jest jedynie dla celów prywatnych, a nie dla celów publicznych lub komercyjnych (pobieranie i powielanie danych itp.). Wprowadzanie zmian, dokonywanie tłumaczeń, edytowanie lub przetwarzanie treści w inny sposób wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Beiersdorf AG.Nieupoważnione lub niewłaściwe wykorzystywanie zarejestrowanych znaków towarowych lub logotypów Beiersdorf AG jest zabronione. Prosimy zwrócić uwagę, że wszelkie przypadki naruszenia naszych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej mogą spowodować konsekwencje w zakresie prawa cywilnego oraz/lub handlowego.
4. Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza strona internetowa przeznaczona jest do użytku wyłącznie przez mieszkańców kraju, który został wybrany na ekranie powitalnym strony www.beiersdorf.com, z zastrzeżeniem zgodności ze wszystkimi miejscowo obowiązującymi przepisami prawa. Zawarte na tej stronie materiały, łącznie z produktami, usługami i informacjami, mogą nie znajdować zastosowania bądź nie być dostępne w miejscach wykraczających poza niniejszą jurysdykcję. W zakresie w jakim oferty, produkty bądź usługi udostępniane bądź prezentowane za pośrednictwem niniejszej strony są zabronione z mocy znajdujących zastosowanie przepisów prawa w wybranym przez użytkownika kraju, należy uważać je za nieważne. Aby wybrać swoją lokalizację i uzyskać przekierowanie do właściwej strony internetowej, prosimy wejść na adres www.beiersdorf.com. Proces gromadzenia i uwierzytelniania informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej został przeprowadzony z zachowaniem wszelkiej staranności. Niemniej jednak, nie możemy podjąć odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność oraz/lub jakość tych informacji. Niniejsza strona zawiera odsyłacze tekstowe do stron innych dostawców. Treść stron internetowych stron trzecich nie jest znana Beiersdorf AG i firma nie udziela gwarancji ani nie podejmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do nielegalnych treści lub innego rodzaju naruszeń prawnych zawartych na zewnętrznych stronach internetowych. Beiersdorf AG zobowiązuje się jednakże niezwłocznie usunąć wszelkie linki lub treści po uzyskaniu informacji, że naruszają one znajdujące zastosowanie przepisy prawne. Celem niniejszej strony internetowej jest udzielanie informacji o charakterze ogólnym; treść strony nie zastępuje w żadnym wypadku porad medycznych ani specjalistycznych. W celu uzyskania tego typu porad prosimy o skonsultowanie się z wybranym przez siebie lekarzem lub specjalistą. Beiersdorf AG nie podejmuje odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej. Korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz pobieranie danych odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Beiersdorf AG nie podejmuje odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego typu działań, w szczególności za szkody w zakresie plików danych, sprzętu oraz/lub oprogramowania. Niniejsze postanowienia pozostają bez wpływu na odpowiedzialność za umyślne działania lub rażące zaniedbania.
5. Postanowienia końcowe
W przypadku jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków okaże się lub zostanie uznane za bezprawne, nieważne lub niewykonalne w ramach jakiejkolwiek jurysdykcji, pozostanie to bez wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszych warunków w ramach tejże jurysdykcji. W przypadku chęci zgłoszenia naruszeń prawnych wykrytych na naszych stronach internetowych uprzejmie prosimy o kontakt.
X
idź do ankiety
XW serwisie używamy plików cookies w celu dostosowania go do potrzeb użytkowników oraz
zbierania statystyk. Jeśli nie chcą Państwo, aby były one zapisywane na dysku, należy zmienić
ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji o plikach cookies w polityce prywatności.