PROGRAM TROSKLIWA PIELĘGNACJA Troskliwa Pielęgnacja to jedyny
taki program dla położnych
rodzinnych i środowiskowych
w Polsce
PRZYSTĄP lub ZALOGUJ SIĘ
Strona główna > Regulamin programu
Regulamin Programu Troskliwa Pielęgnacja

Definicje:

 1. Program Troskliwa Pielęgnacja (Program) – program edukacyjno - informacyjny organizowany specjalnie dla położnych i położnych środowiskowych/rodzinnych,

 2. Regulamin Programu – niniejszy Regulamin, który jest dostępny w siedzibie Organizatora, siedzibie Obsługi Programu oraz w Serwisie – na stronie internetowej www.troskliwapielegnacja.pl.

 3. Organizator - NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-021 Poznań, Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293724; Regon 630007112, NIP: 7770002866.

 4. Obsługa Programu – GPD Agency Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-829), ul. Roosevelta 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000527454, posiadająca numer NIP: 781 190 21 77 działająca na zlecenie Organizatora.

 5. Adres Programu – adres, na który należy wysyłać Ankiety Rekrutacyjne, Ankiety dla mam oraz wszelką korespondencję związaną z uczestnictwem w Programie. Jest to: Program Troskliwa Pielęgnacja, skrytka pocztowa 173, 60-967 Poznań 9.

 6. Infolinia – dedykowany do Programu numer telefonu 801 355 902, pod którym można uzyskać informacje dotyczące Programu, zamówić większą ilość materiałów, zmienić dane teleadresowe itp. Infolinia pracuje od poniedziałku do środy w godzinach 9:00-12:00.

 7. Uczestnik Programu – osoba fizyczna wykonująca zawód położnej i/lub położnej środowiskowej/rodzinnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położonej (Dz. U. 2011.174.1039 ze zm.), która przystąpiła do Programu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w związku z wykonywaną działalnością zawodową tj. w związku z wykonywaniem zawodu położnej. .

 8. Serwis – dedykowany serwis do Programu funkcjonujący w sieci Internet pod adresem www.troskliwapielegnacja.pl. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i wymaga akceptacji Regulaminu Serwisu.

 9. Regulamin Serwisu – regulamin określający zasady korzystania z Serwisu, dostępny na stronie www.troskliwapielegnacja.pl.

 10. Konto – miejsce w Serwisie przypisane Uczestnikowi Programu, dostępne po zalogowaniu, za pomocą którego Uczestnik korzysta z funkcji Serwisu zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Serwisu.

 11. Paczka – przesyłka kurierska wysyłana cyklicznie do Uczestników Programu składająca się z Pakietów, produktów, przedmiotów, treści komercyjnych i merytorycznych .

 12. Pakiet – zestaw próbek produktów Organizatora oraz/lub innych materiałów komercyjno-informacyjnych przeznaczonych dla mam.

 13. Ankieta Rekrutacyjna – ankieta, którą musi wypełnić położna chcąca przystąpić do Programu dostępna w wersji papierowej lub elektronicznej.

 14. Dane osobowe - dobrowolnie podane przez Uczestnika Programu wszelkie informacje dotyczące Uczestnika Programu. podawane dobrowolnie przez Uczestników w Ankiecie rekrutacyjnej lub w Serwisie przy przystąpieniu do Programu obejmujące w szczególności: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca pracy, rejon pracy (wynikający z rejonizacji) adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, staż pracy, rok rozpoczęcia pracy jako położna środowiskowa/rodzinna, wykształcenie.

Postanowienia ogólne

 1. Program Troskliwa Pielęgnacja ma na celu wspierać położne i położne środowiskowe/rodzinne w codziennej pracy, pomagając lepiej edukować rodziców w prawidłowej pielęgnacji dziecka. Specjalnie na potrzeby Programu tworzone są materiały informacyjne i instruktażowe, zarówno dla mam, jak i dla położnych, zawierającą wartościową wiedzę, zaprezentowaną w profesjonalny, a jednocześnie przystępny sposób.

 2. Program prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne. Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w Programie jest posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położonej (Dz. U. 2011.174.1039 ze zm.) oraz wykonywanie tego zawodu w zakresie i na zasadach określonych przepisami ww. ustawy.

 4. Czas trwania Programu jest nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu. Informacje o tym Organizator ogłosi w Serwisie oraz listownie powiadomi Uczestników z miesięcznym wyprzedzeniem .

 5. Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego warunki.

Przystąpienie do programu

 1. Uczestnik może przystąpić do Programu na dwa sposoby:

  1. Wypełniając Ankietę Rekrutacyjną w wersji papierowej

  2. Wypełniając Ankietę Rekrutacyjną w wersji elektronicznej

 1. Ankietę Rekrutacyjną w wersji papierowej można uzyskać dzwoniąc na Infolinię lub do konsultantki Nivea Baby.

 1. Ankieta Rekrutacyjna w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie Serwisu.

 1. Wysyłka Ankiety Rekrutacyjnej jest dla Uczestnika bezpłatna, koszty ponosi Organizator.

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest prawidłowe wypełnienie Ankiety Rekrutacyjnej oraz dostarczenie jej do Obsługi Programu.

 1. Prawidłowo wypełniona Ankieta Rekrutacyjna to taka, która jest wypełniona w czytelny sposób oraz zawiera kompletne Dane Osobowe, dane teleadresowe oraz podpis Uczestnika.

 1. W przypadku rejestracji w Serwisie Uczestnik zobowiązany jest do podania wymaganych danych, w tym Danych Osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Serwisu.

 1. Uczestnik po dokonaniu rejestracji w Serwisie otrzymuje dostęp do własnego Konta w Serwisie. Zasady korzystania z Konta określa Regulamin Serwisu.

 1. Każdy z Uczestników ma prawo do rejestracji w Serwisie i otrzymania własnego Konta.

Wysyłka Paczek

 1. Uczestnicy Programu w ramach uczestnictwa w Programie będą otrzymywać Paczki od Organizatora.

 2. Paczki są wysyłane 5 razy w roku w drugiej połowie następujących miesięcy: luty, kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień.

 3. W przypadku kiedy w danym miesiącu Uczestnik nie otrzyma Paczki powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt, kontaktując się z Infolinią.

 4. Obsługa Programu sprawdzi przyczynę niedostarczenia przesyłki oraz dołoży wszelkich starań aby ponownie wysłać przesyłkę do Uczestnika.

Pakiety

 1. W każdej Paczce przesyłane są Uczestniczkom Pakiety.

 2. Standardowa ilość Pakietów w Paczce to 10 szt.

 3. Każdy Uczestnik ma prawo zwiększenia ilości pakietów maksymalnie do 20 szt. Może to uczynić jednorazowo bądź zwiększając zapotrzebowanie na stałe w dowolnym momencie trwania Programu. Aby zwiększyć ilość Pakietów Uczestnik powinien skontaktować się z Infolinią lub poprzez swoje Konto w Serwisie.

Rezygnacja z Programu

 1. Każdy z Uczestników może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.

 2. Aby zrezygnować z Programu Uczestnik powinien skontaktować się z Infolinią lub usunąć swoje Konto w Serwisie zgłaszając dany fakt poprzez opcję „Kontakt” zawartą w Serwisie.

 3. W momencie rezygnacji z uczestnictwa w Programie Uczestnik traci prawo otrzymywania Paczek oraz do innych korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator - NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-021 Poznań, Gnieźnieńska 32, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy przystąpili do Programu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Na mocy art. 31 ust. 1 ww. ustawy Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych Obsłudze Programu tj. GPD Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-829 Poznań) ul. Roosevelta 18 zgodnie z ww. Ustawą.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 3. Uczestnik jest obowiązany do poinformowania Obsługi Programu poprzez Infolinię o każdej zmianie w zakresie danych osobowych lub samodzielnego naniesienia zmian poprzez swoje Konto w Serwisie.

 4. Z chwilą przystąpienia do Programu oraz akceptacji Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora oraz Obsługę programu, zgodnie z Regulaminem Programu, na potrzeby Programu, w zakresie i celach określonych w Regulaminie Programu.

 5. Administrator i Obsługa Programu mają prawo weryfikować Dane Osobowe Uczestnika, w szczególności ich zgodność z wymogami Regulaminu Programu. W przypadku wątpliwości Administrator ma prawo nie dodawać do Programu Uczestnika lub zablokować jego Konto do czasu wyjaśnienia sprawy.

 6. Administrator oraz Obsługa Programu zobowiązuje się do nieudostępniania zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub Instytucjom poza organami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, chyba że nastąpi to na wyraźne życzenie Użytkownika.

 7. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane będą:

  1. W celach związanych z obsługą techniczną Programu i Serwisu, w tym ewidencji Uczestników i wysyłki Paczek,

  2. w celach marketingowych związanych z działalnością i tematyką Programu,

  3. w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Organizatora,

  4. w celach informacyjnych,

  5. w celach statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

X
idź do ankiety
XW serwisie używamy plików cookies w celu dostosowania go do potrzeb użytkowników oraz
zbierania statystyk. Jeśli nie chcą Państwo, aby były one zapisywane na dysku, należy zmienić
ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji o plikach cookies w polityce prywatności.