PROGRAM TROSKLIWA PIELĘGNACJA Troskliwa Pielęgnacja to jedyny
taki program dla położnych
rodzinnych i środowiskowych
w Polsce
PRZYSTĄP lub ZALOGUJ SIĘ
Strona główna > Regulamin serwisu
Regulamin serwisu

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 ze zm.) i określa on zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem www.troskliwapielegnacja.pl.

 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. zasady funkcjonowania Serwisu Programu Troskliwa Pielęgnacja,

  2. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

  3. zasady korzystania z Serwisu, w tym warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym m.in. 1)wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, 2) zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,

  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  5. zasady rejestracji i korzystania z Konta w Serwisie

  6. prawa i obowiązki Organizatora i Obsługi

  7. prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu;

  8. tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Regulamin udostępniony jest pod adresem www.troskliwapielegnacja.pl/Regulamin-serwisu.html i w siedzibie Administratora, a także pod adresem (przejdź) w formie, która umożliwia jego pobranie, wydrukowanie i utrwalenie.

 4. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień Regulaminu, stąd zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

 5. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na postanowienia Regulaminu, nie powinien korzystać z Serwisu.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.10.2012

 7. W ramach Serwisu Organizator świadczy następujące usługi

  1. utrzymywanie Profilu Użytkownika,

  2. umożliwienie korzystania z funkcjonalności Serwisu Gościom i Użytkownikom,

  3. zamieszczanie Informacji zgodnie z udostępnionymi funkcjonalnościami Serwisu;

  4. elektroniczną obsługę Zamówień Użytkownika;

  5. przesyłanie informacji handlowej Użytkownikom i Uczestnikom Programu, którzy złożyli zamówienie na ich otrzymywanie.

 

Definicje

 1. Regulamin Serwisu (Regulamin) – poniższy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu, dostępny na stronie www.troskliwapielegnacja.pl.

 2. Administrator danych osobowych – jest nim organizator Programu Troskliwa Pielęgnacja (Administrator) - NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-021 Poznań, Gnieźnieńska 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293724, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy przystąpili do Programu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Na mocy art. 31 ust. 1 ww. ustawy Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych Obsłudze Programu tj. GPD Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-829 Poznań) ul. Roosevelta 18 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000527454 zgodnie z ww. Ustawą.

 3. Organizator - NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-021 Poznań, Gnieźnieńska 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293724, posiadająca adres e-mail: baza@troskliwapielegnacja.pl będąca usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt. 6) ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 ze zm.) i organizatorem Programu Troskliwa Pielęgnacja

 4. Obsługa Programu – GPD Agency Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-829), ul. Roosevelta 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000527454, posiadająca numer NIP: 781 190 21 77 działająca na zlecenie Organizatora.

 5. Adres Programu – adres, na który należy wysyłać Ankiety Rekrutacyjne oraz wszelką korespondencję związaną z uczestnictwem w Programie. Jest to: Program Troskliwa Pielęgnacja, skrytka pocztowa 173, 60-967 Poznań 9.

 6. Serwis - dedykowany serwis do Programu funkcjonujący w sieci Internet pod adresem www.troskliwapielegnacja.pl. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i wymaga akceptacji Regulaminu Serwisu.

 7. Uczestnik Programu – Użytkownik oraz każda osoba fizyczna wykonująca zawód położnej i/lub położnej środowiskowej/rodzinnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położonej (Dz. U. 2011.174.1039 ze zm.), która przystąpiła do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie Programu Troskliwa Pielęgnacja w związku z wykonywaną działalnością zawodową tj. w związku z wykonywaniem zawodu położnej.

 8. Użytkownik – osoba fizyczna wykonująca zawód położnej i/lub położnej środowiskowej/rodzinnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położonej (Dz. U. 2011.174.1039 ze zm.), która dokona skutecznej Rejestracji w serwisie za pomocą Ankiety Rekrutacyjnej a następnie zaloguje się za pomocą adresu e-mail i otrzymanego pocztą elektroniczną hasła, mająca możliwość wysyłania i zamieszczania Treści Użytkownika oraz zamieszczania i edycji Danych Osobowych w ramach Serwisu. Status Użytkownika mogą uzyskać Uczestnicy Programu oraz osoby nie będące Uczestnikami, przy czym Rejestracja w serwisie osoby niebędącej Uczestnikiem programu jest równoznaczna z przystąpieniem do Programu w czasie rejestracji i uzyskania statusu Uczestnika Programu.

 9. Gość – każdy użytkownik Internetu, który korzysta z Informacji Serwisu dostępnych przed zalogowaniem, ale nie jest Użytkownikiem Serwisu.

 10. Zasoby – Informacje i Treści Użytkownika lub ich fragmenty, elementy i opracowania.

 11. Informacje – wszelkie informacje, dane, oznaczenia, znaki, symbole, nazwy, materiały audio, graficzne, video i tekstowe, rozwiązania nawigacyjne i aplikacje zamieszczone w ramach Serwisu przez Organizatora, dostępne zarówno dla Gości jak i po zalogowaniu Użytkownika do serwisu.

 12. Treści Użytkownika – wszelkie treści i komentarze zamieszczone i zgłoszone w ramach Serwisu przez Użytkowników, nie obejmujące Danych Osobowych Użytkownika.

 13. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące Uczestnika Programu podawane dobrowolnie przez Uczestników w Ankiecie rekrutacyjnej lub w Serwisie przy przystąpieniu do Programu poprzez Rejestrację obejmujące w szczególności: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca pracy, rejon pracy adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, staż pracy, rok rozpoczęcia pracy jako położna środowiskowa/rodzinna, wykształcenie, rozmiar fartucha oraz dane konta takie jak numer w programie, adres e-mail i hasło służące do identyfikacji Użytkownika.

 14. Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez Administratora opisane w niniejszym Regulaminie. Usługi obejmują w szczególności:

  1. utrzymywanie Profilu Użytkownika,

  2. umożliwienie korzystania z funkcjonalności Serwisu Gościom, i Użytkownikom,

  3. zamieszczanie Informacji zgodnie z udostępnionymi funkcjonalnościami Serwisu.

  4. elektroniczną obsługę Zamówień Użytkownika.

 15. Program Troskliwa Pielęgnacja – program edukacyjno - informacyjny organizowany specjalnie dla położnych środowiskowych/rodzinnych. Szczegółowy opis Programu znajduje się w Regulaminie Programu Troskliwa Pielęgnacja dostępnym w Serwisie na stronie www.troskliwapielegnacja.pl/Regulamin-programu.html oraz w siedzibie Organizatora i Obsługi Programu.

 16. Paczka – przesyłka kurierska wysyłana cyklicznie do Uczestników Programu składająca się Pakietów, produktów, przedmiotów, treści komercyjnych i merytorycznych.

 17. Pakiet – zestaw próbek produktów Organizatora oraz/lub innych materiałów komercyjno-informacyjnych przeznaczonych dla mam.

 18. Ankieta Startowa – ankieta dotycząca opinii na temat produktów dla dzieci, której jednorazowe wypełnienie jest niezbędne do pierwszego odblokowania dostępu do treści serwisu.

 19. Zamówienia – składane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu zamówienia na zestawy obejmujące elementy Paczki.

 20. Infolinia - dedykowany do Programu numer telefonu 801 355 902, pod którym można uzyskać informacje dotyczące Programu, zamówić większą ilość Pakietów i ich elementów, zmienić dane teleadresowe itp. Infolinia pracuje w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 9:00-12:00.

 21. Licencja – niewyłączne zezwolenie na korzystanie z Treści Użytkownika zgodnie z Regulaminem udzielone Organizatorowi, Administratorowi i Obsłudze Programu przez Użytkownika w chwili zamieszczenia w Serwisie jakichkolwiek Treści Użytkownika.

 22. Rejestracja – czynność wymagana do uzyskania przez Gościa dostępu do części Serwisu dostępnej po zalogowaniu, polegająca na wypełnieniu Ankiety Rekrutacyjnej pod warunkiem spełniania przez Gościa kryteriów przystąpienia do Programu opisanych szczegółowo w dokumencie Regulamin Programu Troskliwa Pielęgnacja skutkująca:

  1. uzyskaniem statusu Użytkownika,

  2. stworzeniem Konta Użytkownika i możliwością zamieszczania i edytowania Danych Osobowych Użytkownika,

  3. uzyskaniem możliwości zamieszczania Treści Użytkownika,

  4. uzyskaniem dostępu do Informacji dostępnych po zalogowaniu.

 23. Konto – konto Użytkownika w ramach Serwisu, w którego ramach Użytkownik będzie mógł:

  1. korzystać z Informacji zamieszczonych w Serwisie dostępnych po zalogowaniu do Serwisu,

  2. przeszukiwać Serwis za pomocą wyszukiwarki,

  3. korzystać z archiwalnych numerów Magazynu Położna Środowiskowa i Rodzinna udostępnionych w postaci elektronicznych artykułów,

  4. edytować w zakładce Moje Konto swoje dane dostępu do Serwisu (hasło, adres e-mail) oraz Dane Osobowe niezbędne do uczestnictwa w Programie i otrzymywania Paczek,

  5. kontaktować się z Obsługą Serwisu i wysyłać komentarze i uwagi do Treści Serwisu,

  6. wysyłać i zamieszczać Treści Użytkownika zgodnie z udostępnionymi funkcjonalnościami

  7. sprawdzić w zakładce Moje Konto swój numer Uczestnika w Programie

  8. sprawdzić w zakładce Moje Konto stan swoich Zamówień Pakietów

 1. Regulamin Programu – Regulamin Programu Troskliwa Pielęgnacja określający zasady uczestnictwa w Programie, dostępny na stronie internetowej www.troskliwapielegnacja.pl/Regulamin-programu.html oraz w siedzibie Organizatora i Obsługi Programu.

 1. Polityka Prywatności – dokument określający zasady Gromadzenia i wykorzystywanie danych osobowych, wykorzystywania danych osobowych dla celów reklamy i marketingu, bezpieczeństwa danych, dokonywania zmian i aktualizacji w serwisie, praw autorskich dostępna pod adresem www.troskliwapielegnacja.pl/Polityka-prywatnosci.html

 

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika umowy z Organizatorem na czas nieokreślony o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie.

 

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Gości i Użytkowników:

  1. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet,

  2. dla jak najlepszego działania serwisu wykorzystującego oprogramowanie do przeglądania zasobów Internetu, takie jak IE 8.0, zalecane IE 9.0 i nowsze Firefox 11.x i nowsze - zalecane FF 13.x Chrome 20.x i nowsze Safari 5.1 i nowsze Safari Mobile (IOS system) Chrome Mobile (Android system) ,

  3. włączona obsługa języka Javascript,

  4. akceptacja plików cookies,

  5. posiadanie konta poczty e-mail,

 1. W przypadku stosowania niestandardowych rozwiązań technicznych Serwis może być niedostępny.

 

Korzystanie z Zasobów Serwisu i jego warunki

 1. Zgodne z Regulaminem korzystanie z Zasobów Serwisu polega na wyświetlaniu i przeglądaniu Zasobów z poziomu strony internetowej na użytek osobisty.

 2. Użytkownik korzystając z Serwisu:

  1. Potwierdza świadomość, że korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne,

  2. Jest świadomy, że w ramach Serwisu mogą być zamieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach,

  3. Jest świadomy, że zamieszczone w ramach Zasobów Informacje nie zastąpią bezpośrednich porad i wskazówek eksperta po szczegółowej analizie przypadku,

  4. Zgadza się na przestrzeganie Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów,

  5. Zgadza się na szanowanie praw innych Użytkowników.

  6. Zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych,

  7. Zobowiązuje się do powstrzymania się od działań naruszających prywatność innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody i wbrew Regulaminowi,

  8. Zobowiązuje się powstrzymać od działań utrudniających działanie Serwisu, pracę Organizatora i Obsługi Programu i korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników i Gości,

  9. Zobowiązuje się do niewykorzystywania Serwisu w sposób niezgodny z jego celem oraz do nie zamieszczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści: niezgodnych z obowiązującym prawem, obraźliwych, łamiących prawa osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, pornograficznych, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, o charakterze dyskryminującym, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie, własności przemysłowej, dobra osobiste.

  10. Zobowiązuje się do nienaruszania praw autorskich, majątkowych i osobistych oraz praw do wizerunku osób trzecich,

  11. W przypadku wykorzystania treści lub wizerunków osób trzecich Użytkownik potwierdza uzyskanie zgody tych osób,

  12. Zamieszczając swoje Dane Osobowe, wizerunek, Konto lub Treści Użytkownika, wyraża zgodę na wgląd w nie przez Administratora,

  13. Zgłaszając Treści Użytkownika wyraża zgodę na wgląd w nie przez Organizatora, Obsługę i Administrację Programu Użytkowników i Gości,

  14. Udziela Administratorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, do wykorzystania Treści Użytkownika w celu promocji i reklamy Serwisu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie na następujących polach eksploatacji:

   1. wprowadzania do obrotu w tym do Internetu i mobilnego Internetu,

   2. umieszczania treści w bazach danych Serwisu,

   3. elektronicznego udostępniania na żądanie,

   4. publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania,

   5. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem telewizji (w tym webTV, ipTV, telewizji cyfrowej, telewizji analogowej, telewizji kablowej, telewizji komórkowej),

   6. prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich.

 

Warunki korzystania z Konta

 1. Użytkownik rejestrując się w Serwisie:

  1. Potwierdza świadomość, że utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

  2. Ma świadomość, że rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z przystąpieniem do Programu. Tym samym akceptuje Regulamin Programu Troskliwa Pielęgnacja i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

  3. Akceptując Regulamin Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres miejsca pracy, rejon pracy, numer telefonu, data urodzenia, staż pracy, rok rozpoczęcia pracy jako położna i/lub położna środowiskowa/rodzinna, wykształcenie) przez NIVEA Polska Sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań, GPD Agency Sp. z o.o. sp.k. ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101. 926 j.t. ze zm.) w celach związanych z obsługą techniczną Programu Troskliwa Pielęgnacja i celów Serwisu www.troskliwapielegnacja.pl, w tym ewidencji Uczestników Programu i wysyłki Paczek, w celach marketingowych związanych z działalnością i tematyką Programu, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług NIVEA Polska Sp. z o.o., w celach informacyjnych, statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Uczestników Programu oraz Użytkowników Serwisu www.troskliwapielegnacja.pl. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych ma charakter dobrowolny oraz ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

  4. Poprzez zaznaczanie odpowiedniej opcji pod formularzem rejestracyjnym wyraża dobrowolną i niezbędną do korzystania z serwisu zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  5. Zamieszczając swój wizerunek w Serwisie wyraża zgodę na jego wykorzystywanie w Serwisie przez Organizatora i Obsługę Programu dla celów świadczenia przez Organizatora usług w Serwisie, mianowicie obsługi i poprawnego działania konta, serwisu, zasobów i treści użytkownika.

  6. Wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przy rejestracji adres e-mail informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu. Potwierdza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich.

  7. Użytkownik rejestrując się w Serwisie może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od NIVEA Polska Sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań, GPD Agency Sp. z o.o. sp.k. ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) na podany przy rejestracji w systemie adres poczty elektronicznej poprzez zaznaczenie takiej opcji podczas rejestracji

  8. Rejestracja odbywa się poprzez spełnienie procedur opisanych w pkt. 1 paragrafu 6 niniejszego Regulaminu. Rejestracja odbywa się na czas nieokreślony z chwilą utworzenia Konta.

  9. Użytkownik powinien poinformować Obsługę Programu poprzez Infolinię lub przesyłając e-mail na adres: info@troskliwapielegnacja.pl o każdej zmianie w zakresie danych osobowych lub samodzielnie nanieść zmiany poprzez swoje Konto w Serwisie.

  10. Dane Osobowe mogą zostać zweryfikowane przez Administratora. W związku z tym Administrator może wymagać od Użytkownika złożenia innych oświadczeń niż przewidziane Regulaminem Administrator zastrzega możliwość rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem, którego działania prowadzą do destabilizacji serwisu, jak również ma prawo do podjęcia czynności zmierzających do naprawienia poniesionej szkody.

 

Treści Użytkownika

 1. Zamieszczanie Treści przez Uczestnika Programu wymaga Rejestracji poprzez wykonanie procedur opisanych w paragrafie 6 i uzyskania statusu Użytkownika.

 2. Zamieszczając Treści Użytkownik oświadcza że:

  1. Jest wyłącznych twórcą Treści lub przysługują mu prawa dysponowania nimi, korzystania z nich lub upowszechniania,

  2. Jest świadomy, że Treści mogą spotkać się z komentarzem, oceną i krytyką osób trzecich, Nie naruszają one dóbr, praw i interesów osób trzecich oraz dobrych obyczajów,

  3. Ma prawo do korzystania z nich i rozporządzeniami nimi zgodnie z regulaminem,

  4. Ma świadomość, że Organizator nie bada treści, poprawności, zupełności lub formy Treści Użytkownika udostępnianych w ramach Serwisu. Treść i forma Organizatora

 

Rejestracja w Serwisie i Dane Osobowe

 1. Rejestracja w Serwisie polega na:

  1. Wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza ankiety Rekrutacyjnej, które różnią się ilością elementów dla:

   • osób fizycznych wykonujących zawód położnej i/lub położnej środowiskowej/rodzinnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położonej (Dz. U. 2011.174.1039 ze zm.), które nie przystąpiły jeszcze do programu i nie mają jeszcze statusu Uczestnika

   • uczestników, którzy pamiętają i wprowadzą podczas rejestracji swój numer uczestnika

 2. uczestników, którzy nie pamiętają swojego numeru uczestnika

  1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla Rejestracji i utworzenia Konta. Akceptacji postanowień Regulaminu Serwisu,

  2. Akceptacji postanowień Regulaminu Programu

  3. Wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym w celach świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Administratora i Obsługę, zdefiniowanych w regulaminie niniejszej strony. Użytkownik wyrażając powyższa zgodę oświadcza, że został poinformowany/a o przysługujących na podstawie Ustawy prawach, w tym o prawie dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania.

  4. Odebraniu wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację i kliknięciu potwierdzenia rejestracji,

  5. Odebraniu wiadomości e-mail z hasłem tymczasowym,

  6. Zalogowaniu się z użyciem hasła tymczasowego,

  7. Jednorazowym wypełnieniu Ankiety Startowej odblokowującej dostęp do Zasobów dostępnych po zalogowaniu Użytkownika,

  8. Zmianie hasła tymczasowego na własne.

 1. Uczestnik po dokonaniu rejestracji w Serwisie otrzymuje dostęp do własnego Konta w Serwisie. Zasady korzystania z Konta określa Regulamin Serwisu.

 1. Każdy z Uczestników Programu ma prawo do rejestracji w Serwisie i otrzymania własnego Konta.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator - NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-021 Poznań, Gnieźnieńska 32, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy przystąpili do Programu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Na mocy art. 31 ust. 1 ww. ustawy Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych Obsłudze Programu tj. GPD Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-829 Poznań) ul. Roosevelta 18 zgodnie z ww. Ustawą.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 3. Administrator i Obsługa Programu mają prawo weryfikować Dane Osobowe Uczestnika, w szczególności ich zgodność z wymogami Regulaminu Programu. W przypadku wątpliwości Administrator ma prawo nie dodawać do Programu Uczestnika lub zablokować jego Konto do czasu wyjaśnienia sprawy. Administrator oraz Obsługa Programu zobowiązuje się do nieudostępniania zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub Instytucjom poza organami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, chyba że nastąpi to na wyraźne życzenie Użytkownika.

 4. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane będą:

  1. W celach związanych z obsługą techniczną Programu i Serwisu, w tym ewidencji Uczestników i wysyłki Paczek,

  2. w celach marketingowych związanych z działalnością i tematyką Programu,

  3. w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Organizatora,

  4. w celach informacyjnych,

  5. w celach statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

 5. Z chwilą rejestracji Użytkownik

  1. akceptuje Regulamin Serwisu

  2. akceptuje Regulamin Programu

  3. wyraża dobrowolną zgodę przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora i Obsługę, zgodnie z Polityką Prywatności Regulaminem i ustawą o świadczeniu o usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204)

  4. może wyrazić zgodę na wysyłanie przez Organizatora na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Organizatora zaznaczenie odpowiedniej pozycji podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.

 

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyłając stosowne oświadczenie mailem na adres info@troskliwapielegnacja.pl lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie Kontakt pod adresem WWW.troskliwapielegnacja.pl/kontakt.html. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą doręczenia wypowiedzenia Organizatorowi.

 2. Rozwiązanie umowy w trybie opisanym w ust. 1 powyżej skutkuje usunięciem przez Organizatora Konta Użytkownika.

 3. W każdym czasie Użytkownik ma prawo żądać od Organizatora usunięcia Konta a Organizator ma obowiązek zadośćuczynić ww. żądaniu. Decyzję o likwidacji Konta Użytkownika Użytkownik powinien wyrazić w postaci listu e-mail wysłanego na adres info@troskliwapielegnacja.pl lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie Kontakt. W treści listu powinno znaleźć się oświadczenie o chęci usunięcia Konta w Serwisie oraz imię, nazwisko, adres Użytkownika i numer w Programie.

 4. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z Organizatorem o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej o której mowa w pkt. 5 podpunkcie d)_ Regulaminu wysyłając rezygnację na adres poczty elektronicznej info@troskliwapielegnacja.pl lub na piśmie na adres Obsługi Programu.

 6. Żądanie usunięcia Konta w Serwisie, jak również złożenie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie jest równoważne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie. Użytkownik chcący zaprzestać korzystania z Serwisu oraz zrezygnować z uczestnictwa w Programie powinien przesłać rezygnację oraz żądanie usunięcia Konta mailem na adres info@troskliwapielegnacja.pl bądź w formie pisemnej na adres siedziby Obsługi Programu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą doręczenia ww. żądania Obsłudze Programu.

 7. Organizator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz usunąć Konto Użytkownika, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik:

  1. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub dóbr osobistych innych Użytkowników lub Gości,

  2. korzystał z usług świadczonych w ramach Regulaminu niezgodnie z jego postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, i pomimo powiadomienia przez Organizatora lub Obsługę Programu o nieuprawnionych działaniach Użytkownika z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, nie zaprzestał ww. naruszeń.

 8. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie opisanym w ust. a i b pkt. 7 powyżej Użytkownik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.

 

Reklamacje

 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

 2. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników oraz Gości w tym zakresie.

 3. Każdemu Użytkownikowi oraz Gościowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Organizatora.

 4. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres info@troskliwapielegnacja.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.troskliwapielegnacja.pl/Kontakt.html bądź w formie pisemnej na adres Organizatora.

 5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania. Organizator poinformuje Użytkownika lub Gościa o sposobie rozpatrzenia reklamacji przesyłając ww. osobom informację na adres e-mail wskazany w reklamacji lub w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez Użytkownika lub Gościa.

 

X
idź do ankiety
XW serwisie używamy plików cookies w celu dostosowania go do potrzeb użytkowników oraz
zbierania statystyk. Jeśli nie chcą Państwo, aby były one zapisywane na dysku, należy zmienić
ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji o plikach cookies w polityce prywatności.